AFIŞAJ STRADAL

Regulament

Regulamentul privind activitatea de afişaj stradal în municipiul Timişoara.

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art.1. Acest regulament stabileşte cadrul juridic unitar pentru activităţile de afişaj stradal din municipiul Timişoara, condiţiile de autorizare a acestor activităţi şi a mijloacelor de afişaj stradal. Regulamentul se aplică fără excepţie pe domeniul public cât şi pe domeniul privat.

Art.2. Prin activitatea de afişaj stradal se înţelege amplasarea de afişe şi anunţuri cu conţinut de interes public, cum ar fi:

  • evenimente artistice;
  • evenimente culturale;
  • evenimente sportive;
  • anunţuri imobiliare;
  • anunţuri ale autorităţilor publice locale, etc.

Nu intră în această categorie anunţurile prin care se face publicitate şi reclamă.

Art.3. Amplasarea afişelor sau anunţurilor se face în locuri special prevăzute de autorităţile administraţiei publice locale. Instituirea zonelor şi locurilor în care se face afişajul stradal se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.4. S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A., în calitate de concesionar al acestei activităţi pe raza Municipiului Timişoara, se va ocupa de organizarea şi exploatarea locurilor de afişaj prin personalul său. În aceste locaţii afişarea se va face pe suporturi speciale, sub formă de panouri şi stâlpi care au dimensiunile şi forma aprobate de către Primăria Municipiului Timişoara.

Capitolul II – Reguli şi proceduri de autorizare

Art.5. Activităţile de afişaj stradal şi amplasarea afişelor sau anunţurilor se va realiza numai de către concesionar.

Art.6. Amplasarea afişelor sau anunţurilor este interzisă în parcuri, pe arbori, în zone verzi amenajate, în toate locurile în care s-a interzis afişajul prin hotărârea administraţiei publice locale.

Art.7. Este interzisă lipirea, scrierea sau expunerea de afişe sau anunţuri în alte locuri decât pe panouri de afişaj, la fel afişarea lor de către alte persoane decât angajaţii concesionarului, precum şi ruperea afişelor.

Art.8. Concesionarul are obligaţia să amplaseze afişe sau anunţuri doar în locaţiile aprobate prin hotărârea administraţiei publice locale şi să menţină suprafaţa de afişaj într-o stare estetică bună. Rezidurile rezultate în urma curăţirii suprafeţelor de afişaj vor fi adunate în saci şi transportate.

Art.9. Înainte de amplasarea afişelor sau anunţurilor, concesionarul are obligaţia să verifice conţinutul şi forma acestora. Nu se vor amplasa afişe sau anunţuri care au un conţinut obscen, care incită la violenţă, ură, discriminare rasială, sau oricăror forme de discriminare sau violenţă, etc.

Art.10. De asemenea, nu se vor amplasa afişe şi anunţuri din materiale care nu sunt de bună calitate, care nu sunt rezistente la intemperii şi care nu au un aspect estetic şi conţinut care să nu afecteze imaginea urbană a zonei în care se amplasează.

Art.11. Concesionarul are obligaţia de a neutraliza ori a acoperi cu o folie monocoloră suprafeţele de expunere a afişelor şi anunţurilor în termen de 48 de ore de la expirarea perioadei pentru care s-a plătit taxă de afişaj.

Art.12. Pot solicita concesionarului amplasarea de afişe sau anunţuri orice persoane fizice sau juridice de drept public şi privat din ţară sau străinătate, acestea obligându-se ca în cuprinsul anunţurilor sau afişelor să menţioneze distinct şi în mod vizibil numele sau denumirea beneficiarului acestor afişe.

Art.13. În cazul în care pe suprafeţele de afişaj vor fi lipite în mod abuziv afişe de către persoane străine, concesionarul se obligă să le neutralizeze în cel mai scurt timp şi să facă demersuri împreună cu autorităţile administraţiei publice locale prin inspectorii de specialitate în vederea identificării şi a tragerii la răspundere a acestora.

Art.14. Afişele sau anunţurile conţinând informaţii care privesc activitatea autorităţii publice locale vor putea fi afişate de către concesionar, fără plata taxei de afişaj, pentru o perioadă de maxim 10 zile.

Capitolul III – Tariful

Art.15.(1) Tariful unic pentru amplasarea afişelor şi anunţurilor se stabileşte de către concesionar cu avizul Primăriei Municipiului Timişoara şi este exprimat per mp/zi.
(2) Valoarea acestui tarif se stabileşte anual.
(3) Calculul tarifului se va face prin înmulţirea acestuia cu suprafaţa ocupată de anunţ sau afiş, cu numărul acestora, respectiv cu numărul de zile de expunere.

Art.16. Afişele sau anunţurile conţinând informaţii care privesc activitatea autorităţii publice locale vor putea fi afişate de către concesionar, cu plata unui tarif special, care reprezintă _______ % din tariful unic.

Capitolul IV – Contravenţii şi sancţiuni

Art.17. Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine răspunderea materială, disciplinară sau contravenţională, după caz.

Art.18. Constituie contravenţie, conform acestui regulament, şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:
a. Lipirea afişelor, posterelor sau anunţurilor, în alte locuri decât în cele autorizate, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 700 lei – 2.000 lei;
b. Lipirea de afişe, postere sau pliante pe panorile aparţinând concesionarului, fără achitarea taxei de afişaj, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 700 lei – 2.000 lei;
c. Degradarea sau distrugerea panorilor de afişaj ale concesionarului, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1.000 lei – 2.500 lei.

Art.19. Persoanele vinovate de producerea de prejudicii de orice natură concesionarului sunt obligate să repare aceste prejudicii. La calculul prejudiciului se va lua în considerare inclusiv beneficiul nerealizat.

Art.20. Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea în conformitate cu prezentul regulament vor fi făcute de către agenţii Poliţiei Locale Timişoara şi alţi împuterniciţi ai Primarului.

Prezentul regulament conţine în anexă tipurile de panouri de afişaj.

Întocmit de concesionarul

S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A.

Achiziţionaţi voucher parcare

Aplicatie

Pentru parcarea cu voucher şi parcarea cu SMS s-a dezvoltat aplicaţia de parcare Tpark. Descarcă GRATUIT aplicaţia pentru telefonul mobil.