Categorii
Regulament

Cap.3. Modalităţi de plată a staţionarii – Abonamente

3.1. Taxarea staţionării prin abonamente;

Art.9 Abonamentele se eliberează de operatorul abilitat cu exploatarea sistemului de taxare.

Art.10 (1) Abonamentele eliberate asigură dreptul de staţionare pe perioada înscrisă pe acestea – care este de minim 21 de zile lucrătoare şi maxim până în data de 31 decembrie a anului în curs, excluzând zona verde (0), parcările cu accesul controlat, și străzile/parcările prevăzute cu taxare progresivă. Preţul abonamentelor se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

            (2) În zona verde (0), în cadrul parcărilor cu acces controlat, respectiv în cadrul străzilor și parcărilor prevăzute cu taxare progresivă, niciun tip de abonament nu are valabilitate, exceptând abonamentul de tip „PERSOANĂ CU HANDICAP” care asigură drept de parcare/staționare și în zona verde – 0.

Art.11. Vor fi emise următoarele tipuri de abonamente:

a) Abonament pentru mai multe zone tarifare (Combinat).

Se eliberează persoanelor juridice sau fizice pe perioada înscrisă pe acesta, şi conferă drept de staţionare pe perioada pentru care a fost achiziționat, în combinația de zone pentru care a fost achiziționat, cu excepţia parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces, respectiv a străzilor și parcărilor prevăzute cu taxare progresivă. Acest tip de abonament permite parcarea/staționarea pentru combinația de zone aleasă, conform programului stabilit la art. 3, alin. 3 din Regulament, respectiv pe locurile de parcare/staționare destinate uzului general în intervalul orar 08,00 – 20,00; iar pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte doar în intervalul orar 08,00 – 17,00. Acest tip de abonament se poate elibera pentru două combinații de zone, respectiv: zona roșie (I) + zona galbenă (II), sau zona roșie (I) + zona galbenă (II) + zona albastră (III).  Abonamentul eliberat de operator se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.

b) Abonament pentru zona tarifară roşie – I (zonă identificată conform Anexei 3 „Definire Zone Tarifare”)

Se eliberează persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de parcare/staţionare pe perioada pentru care a fost achiziționat, în orice loc de staţionare semnalizat din zona roşie (I), cu excepţia parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces, respectiv a străzilor și parcărilor prevăzute cu taxare progresivă. Acest tip de abonament permite parcarea/staționarea autovehiculelor în zona roşie (I), conform programului stabilit la art. 3, alin. 3 din Regulament, respectiv: pe locurile de parcare/staționare destinate uzului general în intervalul orar 08,00 – 20,00; iar pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte doar în intervalul orar 08,00 – 17,00. Abonamentul eliberat de operator se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.

c) Abonament pentru zona tarifara galbenă – II (zonă identificată conform Anexei 3 „Definire Zone Tarifare”)

Se eliberează persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de parcare/staţionare pe perioada pentru care a fost achiziționat, în orice loc de staţionare semnalizat din zona galbenă (II),  cu excepţia parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces. Acest tip de abonament permite parcarea/staționarea autovehiculelor în zona galbenă (II), conform programului stabilit la art. 3, alin. 3 din Regulament, respectiv: pe locurile de parcare/staționare destinate uzului general în intervalul orar 08,00 – 20,00; iar pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte doar în intervalul orar 08,00 – 17,00. Abonamentul eliberat de operator se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.

d) Abonament pentru zona tarifara albastră – III (zonă identificată conform Anexei 3 „Definire Zone Tarifare”)

Se eliberează persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de parcare/staţionare pe perioada pentru care a fost achiziționat, în orice loc de staţionare semnalizat din zona albastră (III),  cu excepţia parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces. Acest tip de abonament permite parcarea/staționarea autovehiculelor în zona albastră (III), conform programului stabilit la art. 3, alin. 3 din Regulament, respectiv: pe locurile de parcare/staționare destinate uzului general în intervalul orar 08,00 – 20,00; iar pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte doar în intervalul orar 08,00 – 17,00. Abonamentul eliberat de operator se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.

e) Abonament “LA PURTĂTOR”

Se eliberează doar pentru situațiile enumerate la art. 4, alin. 5, lit. d) din prezentul Regulament, pe perioada înscrisă pe acesta, şi conferă drept de parcare/staţionare în zonele tarifare roșie (I), galbenă (II) și albastră (III), cu excepţia parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces, respectiv a străzilor și parcărilor prevăzute cu taxare progresivă. Acest tip de abonament permite parcarea/staționarea în zonele tarifare roșie (I), galbenă (II) și albastră (III), conform programului stabilit la art. 3, alin. 3 din Regulament, respectiv: pe locurile de parcare/staționare destinate uzului general în intervalul orar 08,00 – 20,00; iar pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte doar în intervalul orar 08,00 – 17,00. Abonamentul este gratuit și se inscripţionează cu un cod ales de purtător, cu perioada de valabilitate şi este transmisibil

f) Abonament „REZIDENT”;

Se emite, cu valabilitate de la data eliberării și până la finele anului în care este eliberat, solicitanților persoane fizice, pentru adresa de domiciliu din municipiul Timișoara, respectiv pentru adresa de reşedinţă (fosta viză de flotant) înscrisă în actul de identitate de către autoritățile competente. Eliberarea abonamentului se face pe bază de buletin (carte) de identitate, prin intermediul căruia se determină subzona de rezidență căreia i se aplică abonamentul, şi certificat de înmatriculare al autovehiculului având inspecţia tehnică periodică valabilă. În cazul autovehiculelor deținute în comun de către soți, respectiv autovehiculelor deținute în familie, între rude de gradul I, se va prezenta, suplimentar, și certificatul de căsătorie, respectiv certificatul de naștere, în cazul in care solicitantul nu este înscris ca proprietar în certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului și este netransmisibil. Acest tip de abonament poate fi eliberat și în cazul autovehiculelor înmatriculate pe persoane juridice, caz în care abonamentul se va elibera pentru subzona unde persoana fizică solicitantă are adresa de domiciliu/reședință în actul de identitate, suplimentar urmând a se prezenta și o dovadă din partea proprietarului din care să rezulte dreptul persoanei fizice de a utiliza acel autovehicul. Acest tip de abonament se poate elibera pentru un singur autovehicul/persoană.

Abonamentul conferă drept de staţionare pe ambele categorii de locuri de parcare/staționare – așa cum sunt ele definite la art. 3 alin. 3, semnalizate corespunzător și cuprinse în subzona unde se regăsește adresa de domiciliu/reședință a persoanei fizice solicitante, în intervalul orar 08,00 – 08,00, conform Anexei 5 (subzone tarifare), fără însă a asigura și rezervarea unui loc de parcare.

g) Abonament „PERSOANA CU HANDICAP”

Se emite, cu valabilitate de la data eliberării și cel mult până la finele anului în care este eliberat, persoanelor care fac dovada încadrării într-un grad de handicap, doar pe perioada de valabilitate a acestui certificat, respectiv fac dovada că deţin în proprietate autovehiculul pentru care solicită eliberarea abonamentului. Abonamentul este gratuit şi conferă drept de staţionare pe perioada pentru care a fost eliberat, în toate zonele tarifare, respectiv verde – 0, roșie – I, galbenă – II și albastră – III, exceptând parcările special amenajate controlate prin bariere de acces, respectiv străzile și parcările prevăzute cu taxare progresivă, doar conform programului stabilit la art. 3, alin. 3 din Regulament, respectiv: pe locurile de parcare/staționare destinate uzului general în intervalul orar 08,00 – 20,00; iar pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte doar în intervalul orar 08,00 – 17,00. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare şi nu este transmisibil. De prevederile acestei litere pot beneficia și părinții copiilor minori încadrați într-un grad de handicap, respectiv persoanele angajate ca asistenți personali ai persoanelor încadrate într-un grad de handicap grav cu asistent personal, în aceste din urmă cazuri doar pentru un singur  vehicul, în speță cel utilizat în scopul satisfacerii nevoilor persoanei cu dizabilități. În cazul beneficiarilor persoane fizice, abonamentul se eliberează pentru un singur autovehicul/persoană.

            Mai pot beneficia de acest tip de abonament și instituțiile publice cu sediul în Municipiul Timișoara, respectiv Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiș, pentru autovehiculele înmatriculate pe aceste instituții și care sunt destinate a deservi necesitățile persoanelor cu dizabilități de pe raza Municipiului Timișoara.

h) Abonament ,,beneficiarii OG nr. 105/1999 și ai Decretului-Lege nr. 118/1990”

Se emite, cu valabilitate de la data eliberării și până la finele anului în care este eliberat, persoanelor care fac dovada că deţin în proprietate un autovehicul și se află în una din situaţiile prevăzute la art. 1, alin. 1 din OG nr. 105/1999 – republicată, cu modificările ulterioare, respectiv cele care fac dovada că s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1, alin. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990 – republicat cu modificările ulterioare.

            Abonamentul este gratuit şi conferă drept de staţionare pe perioada pentru care a fost eliberat, în zonele tarifare roșie – I, galbenă – II și albastră – III, exceptând zona verde, parcările special amenajate controlate prin bariere de acces, respectiv străzile și parcările prevăzute cu taxare progresivă, doar conform programului stabilit la art. 3, alin. 3 din Regulament, respectiv: pe locurile de parcare/staționare destinate uzului general în intervalul orar 08,00 – 20,00; iar pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte doar în intervalul orar 08,00 – 17,00. Abonamentul se eliberează pentru un singur autovehicul/persoană, se inscripţionează cu numărul de înmatriculare şi nu este transmisibil.

i) Abonament ,,vehicul cu propulsie electrică”

Se emite, cu valabilitate de la data eliberării și până la finele anului în care este eliberat, persoanelor juridice sau persoanelor fizice care deţin în proprietate un autovehicul cu propulsie exclusiv electrică. Abonamentul este gratuit şi conferă drept de staţionare pe perioada pentru care a fost eliberat, în zonele tarifare roșie – I, galbenă – II și albastră – III, exceptând zona verde, parcările special amenajate controlate prin bariere de acces, respectiv străzile și parcările prevăzute cu taxare progresivă, doar conform programului stabilit la art. 3, alin. 3 din Regulament, respectiv: pe locurile de parcare/staționare destinate uzului general în intervalul orar 08,00 – 20,00; iar pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte doar în intervalul orar 08,00 – 17,00. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi nu este transmisibil. 

j) Abonament ,,beneficiarii Legea nr. 168/2020 și alte categorii asimilabile”

Se emite, cu valabilitate de la data eliberării și până la finele anului în care este eliberat, persoanelor care fac dovada ca sunt beneficiari ai drepturilor conferite prin Legea nr. 168/2020, respectiv personalului Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului Afacerilor Interne, care fac dovada conferirii calității de „Veteran din teatrele de operații“ – prin prezentarea legitimației eliberate de instituția din cadrul sistemului național de apărare, ordine publica și securitate națională din care face parte, respectiv că deţin în proprietate personală un autovehicul. Abonamentul este gratuit și conferă drept de staţionare pe perioada pentru care a fost eliberat, în zonele tarifare roșie – I, galbenă – II și albastră – III, exceptând zona verde, parcările special amenajate controlate prin bariere de acces, respectiv străzile și parcările prevăzute cu taxare progresivă, doar conform programului stabilit la art. 3, alin. 3 din Regulament, respectiv: pe locurile de parcare/staționare destinate uzului general în intervalul orar 08,00 – 20,00; iar pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte doar în intervalul orar 08,00 – 17,00. Abonamentul se eliberează pentru un singur autovehicul/persoană, se inscripţionează cu numărul de înmatriculare şi nu este transmisibil.

Art.12 (1)În cazul abonamentelor prevăzute la lit. e), respectiv g) – j) din prezentul articol, solicitanții vor trebui să achite doar contravaloarea imprimatului eliberat de către operator.

            (2) În cazul în care persoanelor fizice solicitante ale abonamentelor prevăzute la lit. a) – d), respectiv g) – j) de la art. 11 din prezentul Regulament, care au și adresa de domiciliu/reședință în perimetrul în care abonamentele asigură drept de staționare, aceste abonamente vor asigura autovehiculului pentru care au fost eliberate, în perioda pentru care aceste abonamente au fost eliberate, inclusiv dreptul de a staționa pe locurile de parcare/staționare din categoria celor mixte semnalizate corespunzător, cuprinse în subzona unde se regăsește adresa de domiciliu/reședință a persoanei fizice solicitante, în intervalul orar 17,00 – 08,00.  

            (3) Forma grafică a abonamentelor este stabilită de operator.

            (4) Eliberarea tuturor tipurilor de abonamente se face condiţionat de prezentarea documentelor doveditoare, inclusiv cu privire la tipul de propulsie al vehiculului (copie Carte de Identitate Vehicul) dovada inspecţiei tehnice periodice la zi a autovehiculului și numai după achitarea la zi a tuturor obligaţiilor către operator.     

Art.13 Tariful orar de bază și tariful special pentru toate formele de taxare, inclusiv abonamente, se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara