Categorii
Regulament

Cap.5. Dispozitii finale

Art.31 Taxele de penalizare aplicate în conformitate cu prevederile art. 25 se prescriu în termen de trei ani de la data aplicării acestora.

Art.32 Abonamentul de orice tip nu asigură deținătorului rezervarea unui loc de staționare în zona pentru care a fost emis.

Art.33 (1) În perimetrul de aplicare a sistemului de taxare încetează aplicarea oricarei dispoziții care asigură un regim de rezervare al locurilor de parcare. Indicatoarele de circulație care specifică un regim de rezervare al locurilor de parcare vor fi retrase de pe domeniul public.

            (2) Fac excepţie de la prevederile art. 32 şi art. 33 alin. (1), locurile de parcare rezervate, cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, pentru autovehiculele aparţinând următoarelor instituţii de interes public:

 a) Primăria Municipiului Timișoara;

 b) Prefectura Judeţului Timiş;

 c) Consiliul Judeţean Timiş;

 d) Inspectoratul Judeţean al Poliţiei Timiş;

 e) Poliţia Locală Timişoara;

 f) Comenduirea Garnizoanei Timişoara;

 g) Instituţiile Ministerului Justiţiei;

 h) Instituțiile Ministerului Public;

 i) Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

 j) Spitalele cu secţii de urgenţă;

 k) alte instituții de interes public.

            (3) Locurile de parcare rezervate instituțiilor de interes public nu pot depăși 20% din spațiul de parcare din locația respectivă (cu rotunjirea la 1 loc în cazul unui raport subunitar).

Art.34 (1) În zona de aplicare a sistemului de taxare, în măsura disponibilității locurilor și în corelare cu strategia/politica generală privind parcările, există posibilitatea închirierii unor locuri de staționare sau parcare, din proximitatea unei anumite locații, de către următoarele categorii de instituții:

a) Instituțiile Bancare;

b) Agenții economici;

c) Instituții spitalicești private (Spitale și Policlinici private).

            (2) Închirierile în cadrul parcarilor nu pot depasi 30% din spațiul de parcare din locația respectivă (cu rotunjirea la 1 loc în cazul unui raport subunitar).

            (3) Pretul închirierii/zi, se stabilește prin aplicarea tarifului orar pentru zona în care se regăsesc locurile ce vor fi închiriate (conform Anexei nr. 4 „Tarife Aplicabile pe Zone Tarifare”), înmulțit cu 12 ore.

            (4) Marcarea locurilor închiriate se va face prin aplicarea de marcaje orizontale și protejarea locului de parcare prin intermediul unor borne metalice rabatabile, procurate și montate pe cheltuiala beneficiarului, prin societatea abilitată cu întreținerea semnalizării rutiere în municipiul Timișoara.

Art. 35 Operatorul nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în aceste locuri de parcare din perimetrul sistemului de taxare.

Art.36 (1) În situaţia în care posesorul unui autovehicul este identificat la a treia nerespectare a prevederilor art. 25 şi nu are pentru aceste abateri achitată contravaloarea penalizărilor, se poate trece la imobilizarea autovehiculului prin blocarea roţilor. Această măsură se poate aplica în orice situație în care respectivul autovehicul este identificat ca fiind oprit în zona de aplicare a Regulamentului, inclusiv atunci când este achitat tariful de staționare pentru acel autovehicul prin una dintre modalitățile prevăzute în cuprinsul prezentului Regulament. 

            (2) Deblocarea roţilor se va face numai după achitarea taxelor de penalizare, percepute conform art. 25 din prezentul Regulament, respectiv a taxelor de deblocare.

Art.37 (1) Beneficiază de reducere de 50% la tariful practicat pentru abonamente, pensionarii care primesc pensii de asigurări sociale de stat, pensii militare, pensii de agricultor, etc., a căror valoare cumulată cu alte indemnizaţii sau drepturi băneşti acordate în baza unor acte normative speciale, nu depăşesc nivelul unui salariu minim brut pe economie, existent la data eliberării abonamentelor.

            (2) Donatorii de sânge pot benefica pentru autovehiculul deținut în proprietate, la cerere, în mod gratuit, de un abonament combinat care conferă drept de staționare pentru zona roșie (I) + zona galbenă (II) + zona albastră (III), cu valabilitate de 1 (una) lună calendaristică, calculată începând cu ziua donării. Acest drept de care pot beneficia donatorii va fi acordat pe baza documentelor justificative eliberate de instituția de profil la care a fost efectuată donarea de sânge. Pentru acest tip de abonament, solicitanții vor trebui să achite doar contravaloarea imprimatului eliberat de către operator.

Art.38 Este interzisă ocuparea locurilor de staționare din zona de aplicare a sistemului de taxare cu diverse obiecte sau inscripții.

Art.39 Operatorul sistemului de taxare este obligat sa anunțe Poliţia Locală Timişoara privind existența autovehiculelor abandonate sau fără stăpân în perimetrul său de activitate.

Art.40 Prevederile prezentului regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată de 3,5 tone, cu condiția obținerii avizului de liberă trecere în zonele cu restricție de tonaj eliberat de Primăria Municipiului Timișoara.

Art.41 Operatorul sistemului de taxare poate amenaja în zonele în care se desfășoară activități comerciale, locuri de staționare destinate strict vehiculelor pentru aprovizionare cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone.

5.1. Parcări publice pentru autocare.

Art.42 În zona de incidență a Regulamentului, autocarele și autobuzele nu au dreptul de a staționa, ci vor asigura doar debarcarea/îmbarcarea turiştilor în parcarile special amenajate și semnalizate corespunzător în acest sens din zona centrală a Municipiului Timișoara. Zonele de debarcare-îmbarcare asigură posibilitatea opririi simultan pentru mai multe autocare. Pentru debarcare/îmbarcare autocarele nu au dreptul de a staționa pentru o perioadă mai mare de 15 minute.

Art.43 După debarcarea turiştilor, autocarele trebuie să se deplaseze în parcarea amenajată pe str. Ștrandului din Municipiul Timișoara. Parcarea pentru autocare din str. Ștrandului asigură posibilitatea staţionării autocarelor şi microbuzelor.Accesul în această parcare va fi permis doar autocarelor şi microbuzelor turistice.

Art.44 Parcarea pentru autocare va fi cu plată, și va avea un program permanent. Plata parcării pentru autocare se face la intrarea în parcare prin intermediul telefoniei mobile (SMS sau on-line utilizând un card bancar), pentru intervale de minimum 12 de ore. Astfel se vor achita taxe reprezentând durate de staţionare de câte 12 ore, iar în cazul depăşirii cu peste o oră a duratelor de staţionare de 12 ore se va achita suplimentar taxa stabilită pentru încă 12 de ore.

Art.45 Staționarea autocarelor și a microbuzelor fără a achita contravaloarea parcării prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute de prezentul Regulament constituie abatere și se sancționează prin perceperea unei taxe de penalizare de la proprietarul autovehiculului, constituind sancțiunea prevăzută la art. 25, lit. a).