Categorii
Achizitii Publice

SPAPP Timpark doreşte să achiziţioneze CAMERA ALPR (Automate Licence Plate Recognition) pentru recunoastere din mers

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timișoara doreşte să achiziţioneze :

<< CAMERA ALPR (Automate Licence Plate Recognition) pentru recunoastere din mers >> cod CPV 30216120-3 – echipament de recunoaștere video a caracterelor cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 4580 din 13.09.22, atașat anuntului, astfel:

Condiţii de preţ: Pretul cel mai scăzut Pretul va fi exprimat în lei, fără TVA, cu maxim 2 zecimale. Oferta care depaseste valoarea estimată, fără TVA, va fi respinsa ca inacceptabilă.

Nu se acepta oferte parţiale sau inferioare din punct de vedere al cerintelor tehnice.

Valabilitate ofertă: Oferta va fi valabilă 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Termen de livrare  : maxim 2 luni de la data contractării.

Adresa de livrare  : SPAPP Timpark, Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr.10

Condiţia de plată: Plata facturii se face prin O.P. în lei, în termen de 30 zile de la data primirii facturii și recepționarea produsului, într-un cont de trezorerie, indicat de furnizor. Factura se va transmite prin sistemul RO-eFactura.

Valoarea estimată a  echipamentului :  43000 lei fără TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut al ofertei.

Oferta câştigătoare va fi oferta corespunzătoare cu cel mai mic preţ în lei, fără TVA. Evaluarea ofertelor constă în compararea valorii fiecărei oferte corespunzătoare în parte. Oferta corespunzătoare este oferta întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini.

Precizare: achizitorul nu acorda avans. Oferta castigatoare va fi postata pe site-ul achizitiilor publice, in catalogul electronic. Anunt publicitate pe site-ul e-licitatie (SEAP) nr. ADV1323488/20.10.2022

Oferta se va trimite la adresa de email: achizitii@timpark.ro, pâna la data de 27.10.2022 ora 12.00

Oferta va fi semnată şi stampilată şi apoi scanată pentru a fi trimisă pe email-ul indicat.Informaţii suplimentare și eventualele clarificări pot fi solicitate în scris, pe email-ul indicat sau la telefon 0723167480 la Biroul Administrativ, Aprovizionare, Achiziții- inspector specialitate Mihăiță Adelheid, in zilele lucratoare, intre orele 8-15, până la data de 27.10.2022, ora 11.

Invitatie

Caiet de sarcini

Formular de oferta

Contract