Categorii
Achizitii Publice

Achiziție servicii de pază

Vă invităm să prezentați oferta dvs. până în data de 21.11.2022, ora 11:00, pentru atribuirea contractului de achiziții publice de servicii prevăzute în Anexa 2, din Legea 98/2016, prin procedura simplificata proprie PO-01-BAA, având ca obiect achiziție „Serviciu de pază şi ordine pentru punctul de lucru SPAPP – TIMPARK situat în Timișoara, Calea Șagului, nr. 147/E (Biroul Ridicări Auto)”, cod CPV 79713000-5, pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023.

Atașat sunt prezentate documentațiile pentru elaborarea şi prezentarea ofertei:

Caiet de sarcini,

Fișa de date (instrucțiuni pentru participanți),

Formulare,

DUAE,

Model contract achiziții publice de servicii

Scrisoare de înaintare

Vă solicitam ca oferta dvs. să fie concepută în conformitate cu prevederile din ,,Fișa de date” și ,,Caietul de sarcini”, folosind ,,DUAE” și ,,Formularele” puse la dispoziție de Autoritatea contractantă și să conțină documentele solicitate prin acestea.

Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte admisibile.

Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare dintre ofertele admisibile.

Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț, aplicând criteriile de atribuire  ofertelor declarate admisibile.

Factori de evaluare propuși, cu ponderile aferente şi algoritmul de calcul al punctajului

1. Valoarea ofertei – 90 puncte .

Punctajul se acordă astfel :

a) pentru cel mai scăzut preț fără TVA/oră, se acordă punctaj maxim 90 puncte.

b) pentru alt preț fără TVA/oră decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se acordă astfel:

POF = ( preț fără TVA/oră cel mai scăzut / preț fără TVA oferta evaluată)x 90 puncte.

2. Experiența personalului de pază – punctaj maxim: 10 puncte.

a. Pentru personalul propus (minim 3 agenți de pază) cu 5 ani sau mai multă experiență în domeniu se acordă punctajul maxim 10 puncte.

b. Pentru personalul propus (minim 3 agenți de pază) între 3 ani şi 5 ani experiență în domeniu se acordă 5 puncte.

c. Pentru personalul propus (minim 3 agenți de pază) între 1 an şi 3 ani experiență în

domeniu se acordă 2 puncte.

Notă: Pentru experiența personalului de pază, cea mai mică experiență a unuia din cei minim trei agenți propuși conduce la încadrarea în situațiile a), b) sau c) de mai sus. De exemplu dacă unul din cei trei agenți are o experiență în domeniu de 2 ani, iar ceilalți doi agenți au o experiență în domeniu mai mare de 5 ani se vor acorda 2 puncte.

Pentru demonstrarea încadrării în una din situațiile de mai sus, ofertantul în cadrul ofertei tehnice va prezenta: adeverință și/sau contract de muncă/orice alte documente similare din care să rezulte clar numele agenților de pază și experiența în domeniu.

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor totale, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu punctajul total cel mai mare.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc (cu același punctaj total) autoritatea contractantă va atribui contractul ofertantului cu oferta financiară cea mai bună (cel mai mic preț).

În cazul în care după aplicarea acestui principiu două sau mai multe oferte sunt în continuare situate pe primul loc autoritatea contractantă  solicită ofertanților clasați pe primul loc o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

În cazul în care la prezenta procedura se prezintă un singur ofertant, oferta acestuia poate fi acceptată dacă este admisibilă.

Valoarea estimata a achiziției: 175.200 lei, fără TVA.

Achizitorul va efectua plata serviciului în lei, lunar, cu ordin de plata, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii prestatorului la achizitor, în conformitate cu tariful (prețul unitar) prevăzut în contract aplicat la orele prestate prevăzute în pontajul din foaia colectiva de prezență aferent lunii în care s-a efectuat prestația, confirmat de reprezentanții achizitorului împuterniciți pentru acest scop. Achizitorul nu se angajează, sub nicio formă, la plăți în avans.

Ofertantul trebuie să prezinte DUAE, propunerea tehnică şi financiară în original şi un exemplar al documentelor care le însoțesc (scrisoare de înaintare, dovada garanție de participare şi documentele de calificare). Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă şi va fi numerotat, semnat şi ștampilat pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanții autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Ofertantul are obligația de a anexa un opis al documentelor prezentate şi de a depune documentele îndosariate/legate conform opisului în plicuri. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Cuantumul garanției de participare: 1.750 lei.

Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

Mod de constituire:

a)         sub toate formele prevăzute la art.36 din Hotărârea 395/2016 actualizată, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire;

b)         ordin de plată, Trezoreria Timișoara, cont IBAN RO83 TREZ 6215 006X XX02 8156, cu condiția  confirmării acestuia de către banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor;

c)         la casieria TIMPARK

Echivalența pentru o garanție de participare depusă în valută se va calcula utilizând cursul lei/valută comunicat de BNR din data anterioară datei limită de depunere a ofertelor cu 5 zile. Dovada garanției de participare se va depune separat, atașat plicului care conține documentația de ofertă, până la data limită de depunere a ofertelor.

Oferta se va prezenta în plic închis la care se atașează Scrisoarea de înaintare și dovada constituirii/depunerii garanției de participare.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului, denumirea prestatorului, obiectul achiziției şi cu inscripția: ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 22.11.2022, ORA 11″.

Oferta se va depune la Registratura Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice Timișoara- TIMPARK, Splaiul Nicolae Titulescu 10, cod poștal 300158, până la data limită pentru depunere, conform datei din Invitația de participare.

Oferta va fi redactata în limba romana.

Documente atașate

Caiet de sarcini,
Fișa de date (instrucțiuni pentru participanți),
Formulare,
DUAE,
Model contract achiziții publice de servicii
Scrisoare de înaintare